søndag 22. desember 2013

Trafikkens dødstall kan enkelt reduseres om vi ønsker det ... 169 døde til og med november 2013, er for mange og 30 flere enn på samme tid i 2012.

Våkn opp, om noen ønsker å gjøre noe med hvor mange trafikkdøde som aksepteres ... både enkle og drastiske grep kan gjennomføres ... noe jeg tror vi alle må ta på alvor nå etter dette trafikkullykke året 2013 - så langt 180 døde og med en statistisk forventning om ytterligere 5 trafikkdøde og 120 trafikkskadde, i forbindelse med Jul.

Strakstiltak:
Sett ned farten alle steder hvor det finnes motgående trafikk uten sikker midtdeler, sett opp farten alle steder hvor det er flere felter i samme retning og monter gjennomsnittsmåling.

130 km/t:
Det kan enkelt håndteres fartsgrenser opp mot 130 km/t på veier som har 3 felter, hvor innerste felt defineres som "krabbefelt" for saktegående kjøring.

100 km/t:
Klasse A motorveier, hvor det er oversiktlig og tilstrekkelig gode av- og påkjøringsramper, håndteres fartsgrenser opp mot 100 km/t.

90 km/t:
Klasse B motorveier, hvor det er oversiktlig og tilstrekkelig gode av- og påkjøringsramper, håndterer fartsgrenser opp mot 90 km/t, hvor det er eller etableres 2 felter i samme retning.

60 km/t:
Alle andre steder hvor det er motgående trafikk uten midtdeler, hvor det ikke er uoversiktlige kryss, aksepteres ikke høyere fart enn 60 km/t, noe som reguleres av automatisk gjennomsnitsmåling.

40 km/t:
Tettbebygde strøk eller områder med vanskelige kryss og tilstøtende trafikk, skal aldri ha høyere fart enn 40 km/t, her skal det etableres anbefalt indikasjon på hastighet i hver enkelt enhet som tar høyde for vær og trafikksituasjon, som rettledning. Alle uhell som oppstår, hvor anbefalt hastighet ikke er fulgt, gir umiddelbar ansvarstildeling og straff etter alvorlighetsgrad.

Ansvar og straff:
Alle hendelser hvor liv skades eller går tapt, er uakseptable og vil berøre alle involverte, ved umiddelbar konsekvens om kjøreforbud for alle innvolverte, frem til en vurdering på stedet gjennomføres av hendelsesforløp og skikkethet på fører og utstyr er vurdert.
Dette for å sikre bevisst samhandling om enkeltindivider svikter i vurdering, eller om utstyr påvirker slik at trafikkfarlige hendelser oppstår - Alle skal være bevisst og ansvarlig for å kjøre aktsomt og bistå med å forhindre hendelser hvor det er mulig, mange hendelser forhindres av medtrafikantene.

Gjennomsnitsmåling:
Gjennomsnitsmåling kan etableres som en ferdskriver i hvert enkelt kjøretøy, som kommuniserer via dataoverføring i mobilnettet eller via trådløsnett. Posisjonering via GPS og basestasjonsposisjonering, bekrefter ferdskriver registrert fart.
Kamera og kamerastolper som fungerer som dagens gjennomsnitsmåle utstyr og fremtidig trådløsebasestasjoner, sikrer kommunikasjon med ferdskrivere i enheten som sikrer bekreftelse på identitet og kalibrering.

Assistert kjøring:
Kommunikasjonen med gjennomsnitsmåle utstyret som er fastmontert langs veien og i hvert enkelt kjøretøy, kommuniserer sikkerhetsnødvendig informasjon mellom enhetene, slik at bråstopp forhåndsvarsles og indikeres som varsel i enhetene i nærheten.
Trafikkstrategisk mulighet for alternativ rute, kan indikeres ved registrering av trafikale utfordringer på strekningen fremfor hver enhet.

Skilt kjøreretning:
Gjennomføring av å skille kjøreretning, kan gjøres ved at veier omgjøres til å håndtere trafikk i kun en retning og andre veier benyttes for trafikk i den andre retningen. Dette vil gjøre at veier må kobles for å sikre at trafikken får minst mulig omkjøring, før av- og påkjøring til vei i motsatt retning.
Dette vil sikre at alle veier blir to felts veier i en retning og farten kan da issolert heves til 90 km/t, på de strekningene som ikke har kompleks samtrafikk(dvs. fotgjengere, syklister og dyretråkk).
Så må fokuset rettes mot hvordan de myke trafikantene skilles bort fra trafikkbanen og hvordan det etableres sikre over- og underganger på kryss og tvers av biltrafikerte veier.
Dette som alternativ til midtdeling, noe som øker fremkommelighets kapasitet og gir mulighet for høyere hastighet på enkelte strekninger, men som medfører behov for annerledes kjøring, som kan resultere i kjøring på lengre strekninger i enkelte tilfeller.

Mål om:
Etabler en bevist årvåkenhet hos samtlige trafikanter, plasser ansvaret hos bilfører og etabler systematikk for å bistå i sikker trafikkfremføring.

Alle SKAL ha trafikkopplæring, da vi alle er brikker i trafikkbildet og må samhandle, noe som umiddelbart vil gjøre at fotgjengere går på samme side og gir en mer forutsigbar forventning hos alle. Etablerer en opplevd forståelse av refleks, noe som opplæringen bør praktisere og ikke bare forelese.

Hovedessensen er å etablere forståelse hos absolutt alle, et krystall klart hovedansvar hos fører og automatisert bistand for å lykkes.
Jeg har en tro på at reisetiden blir redusert, selv om det etableres mindre hastighet i områder som har utfordringer. Miljøaspektet vil kunne regne frem gevinster ved jevn trafikk uten de store akselerasjoner og forutsigbarheten øker ved å få pressentert nødvendig informasjon om det som kan forventes.

Rein og skjær fremtidig god Jul til oss alle og færre unødvendig drepte, en nødvendig tanke å tenke mer konkret på, herved er alle utfordret til å delta med hva som kan foreslås for å gjøre reisen fra A til B trygg.

onsdag 11. september 2013

Lykkedreperne - Keiserns nye klær, varmer som aldri før i det trekkfulle draget som spyr ut omformulert selvmedlidenhet.

Del II (den egentlige avkledning):
Lykkedreperne - Keiserns nye klær, varmer som aldri før i det trekkfulle draget som spyr ut omformulert selvmedlidenhet.


https://pixabay.com/

Nakent står jeg her og lar tankene igjen finne et fortolket bildet av noe som er skrevet av noen i en historisk rekke bak nuet: ...naken pinne, håper å kunne spinne, erstatning for barken som er revet bort, før vinteren kaldt dekker overflaten...

Hva er så det geniale i motfasens svingning, bare større oppmerksomhet og tumleplass i en tid fattig for annet nytt - Sommersyndromet, hvor absolutt alt har potensiale for meningsfylt fokus, sammen med gjentatte sommertemaene som så alt for ofte minner oss på livets alvor. Her fremstår både trafikkofre og drukninger som naturlige sommerelementer, hvor fokus fort forledes igjen inn på teksten under en av de vante sommersensasajonene om forunderlige rariteter.

Det åpenbare annerledes fremstilles som det tydelige som skiller seg ut fra alle ansiktene som ser i samme retning, med taktfaste føtter i en ubevisst omgivelserytme.

Motfasetrend som synlighetsprodukt, er de selvhevdende klesplagg som tres på for å nå frem til et ellers nokså numment fornøyd publikum. For i gode tider så blomstrer misnøyens rose, for det er så lett å ønske seg så mye mer overfladisk tøys, som den største nødvendighet når livet er godt.

Vinteren kommer trofast igjen og nødvendig bekledning er påkrevd for overlevelseskraften, innhold av verdi og lysende ord i en tid med mer mørke er veien som mer naturlig velges, noe det sommerlette har muligheten til å glemme når livet er lyst og lett.

Hvor naken en velger å stå ovenfor hverandre, er både bevisst valgt og underbevisst styrt av omgivelse og trender, et sted i mellom alt befinner egenarten seg, der hvor særpregets sjarme har utviklet seg.

Grad av glede vises nå ofte med utagerende atferd, fra ærlige smil til en mer tilgjort reaksjon, som fremstår som glede i silke eller sateng, men som er mer som samme gamle dritten, bare ny innpakning.

Grunnleggende glede er basert på fryd over å ha mat, fornøydhet med å ha ly og flotte utsikter for å sikre artens videre eksistens, alt annet er avarter og forvridd oppfattelse av glede. En form for overflate glede, hvor nivået oppleves som en forsiktig berøring av momentene som ikke har eksistensiell betydning, bare en tilgjort verdi som på en måte er festet i vedtatte verdier og trendstyrte momenter av trodd glede...

Dermed ikles nuet med ytterlag av ubevisste behov, hensiktsmessig så avdekkes virkelighetsorienteringen, når valget av "Keiserens klær" fremstår som funksjons riktige eller nakent bomskudd, når refleksjonen over artens eksistens forsøker å finne ly i plaggene som omgir skroget til livets skip.

... mitt korstog for sannferdig bekledning av oppover smilende munnviker, fortsetter på en måte i del III og IV ...

tirsdag 13. august 2013

Lykkedreperne - Tankeposisjonering i ondskapens akse, en form for triviell voldtekt av det gode.

Del I (stumt smil, hvor munnvikene peker ned):
Lykkedreperne - Tankeposisjonering i ondskapens akse, en form for triviell voldtekt av det gode.


https://pixabay.com/

Sommeren 2013, en uvanlig flott Juli måned etter fine Juni dager, som har inneholdt mye fine perioder...

Den senere tid har det vært flere kommentarer, blogginnlegg og ytringer om den feilslåtte lykken, den evige gledes illusjon.

Min umiddelbare tanke: Janteloven blomstrer i aller beste velgående, utsagn forkynt fra gode omgivelser, et sikkert tegn på tilhold i en frodig og trygg oase. På godt norsk, trivsel i mistrivsel - det er in å dele sitt eget elende, da tilværelsen er så god at det gjør vondt.

Dessverre for de med fokus der grusen spruter rundt stegene, så har jeg forankret min tilværelsen i lykke og naturlig smilende kraft. Om dette skyldes genetisk konstruksjonsfeil eller mentalt forstyrrede tvangstanker, så er det et "herlige avvik" - eller kanskje ikke - bare et nødvendig steg videre for artenes fremtid, er min freidige påstand.

Det er flere av oss smilende der ute enn en skulle tro, må bare skrape bort noe av stresslaget som ligger utenpå, ha tid til å motta responsen når smilet serveres de passerende.

Selvfølgelig er den smilende kraften, fra lykkefølelsen, påtrengende og god. En hver kraft som forsøker å holde slike følelser på tilmålt avstand, jobber masse og iherdig. Skulle tankegodset om innsatsen være noe bevist blek, etter mange års tilvenning, så vitner det om innsats. Stopper "jobbingen" noe opp, så vil den naturlige artsarven igjen synes som førstevalget i evolusjons kraft, helt fra artens morgen og frem til en naturlig fremtids transformasjon. Roen i tankene må samles noe for å kunne kjenne på urkreftene og de instinktive drivkreftene som trykker livskraften fremover.

Beviset føler jeg er nær, når jeg kjenner på gleden det er å se et smilende ansikt, med et løftet fokus er det lett å se de mange smil, både der, der og her.

Motstrøm og oppoverbakke er steder hvor krefter brukes, intens jobbing er eneste vei for å forsere og bryte med kreftene på en barbarisk rå måte. Om kreftene er tilstrekkelig balansert, så utløses en euforisk selvgod følelse av å stå på den andre siden av utfordringen, spesielt når det fysisk krevende elementet er så åpenbart og tydelig. Historiske situasjoner setter prestasjonen i perspektiv, for mang en løsning, er funnet latterlig løst i ettertidens lys og kunnskap. Ved å reflektere over det faktum at mer kunnskap befinner seg i fremtiden, så vil det komiske være knyttet til evnen til å forvalte nye utfordringer og tilnærmingen til det kunnskapsløse i øyeblikket.

Hvilke krefter er de fremtidsdrivende, de naturlige: "nei, det går ikke" eller " ja, det blir bra" - det flotte ansvaret hver og enkelt av oss har å velge blant hele tiden.

Hvor stort smilet er, er uvesentlig, bare en evner å se det i de mest forvirrede ansikter. For lykken i egen bolig, er viktigere enn omgivelses bekreftelse og aksept av verdier som ingen andre har noe innsikt i - hverdagens "maskerade", bare kamuflerer de flotte leende fjes.

Det gjør faktisk godt å få respons på de tilfeldige smil som deles ut, jeg liker å tenke at selv mottakere som ikke klarer å respondere har glede av et tilfeldig forbipasserende smil, som instinktivt bæres videre med på resten av dagens ferd.

Jeg føler meg lykkeligere en gjennomsnittet, men det er basert på uriktig overfladisk tolkning av forbipasserende. Kan hende at min lykke ikke har helt den samme uttrykksform som din lykke, dermed blir det noe grunt å basere noe samfunnsanalytisk til slike observasjoner.

Hvor vi bærer lykken er ikke avgjørende, men huske på at privilegerte individer har et fordømt ansvar å verdig bære og dele lykken, spesielt i den lykkeoverfloden som omgir vårt områder av jordkloden.

Hva som er lykke eller sorg, er både åpenbart og forvridd komplekst. Mitt ønske for barna er koblet til dem sin evne til å håndtere sine livsutfordringer. Sorgen de skal møte, er mer variert, for livets realiteter inneholder elementer av naturlige sykluser, som har vedtatte sorgelementer og realitetsorientert forståelse. Uansett så vil utfordringer dukke opp underveis, om ikke trygghets bufferen er overdimensjonert og livserfaringen kortere enn forventet for alle våre håpefulle.

Jeg vet fortsatt at jeg kommer til å velge smilet og de positive tankene, som retning på det tenkte og som kommunikasjonsform.

Så overlater jeg til de kyniske kalde å fortsette med sin skilting av særpregethet i en selvtildelt prostitusjons ånd. Når ordenes speilbilde så nakent avdekker det gnagende utilstrekkelige på innsiden, servert som en helstekt skrott på livet bord, hvor alle passerer, med et rødt friskt eple i den gapende munnen - så reflekteres det oppfattede både bevisst og ubevisst.

Det rare i begreper som løftes inn i geografiske situasjoner, er at alle konflikter har kun en løsningsarena, fred i eget sinn, det er hvor det gode vil gi rom for å øse av egen medmenneskelighet og ha et bevisst delt ansvar for omsorg på veiene av menneskearten sin videre ferd.

Det gode er lett å brukes, da det er så lett å følge opp noe som begynner tiltalende bra. Ansvaret for å bære videre smilet og dele budskapet som er mer bra, er hvert individ som besitter. Her gjelder det å ikke forgripe seg på begreper som er ment godt, men klønete fremføres i en missforstått fargeprakt og ordvending.

... mitt korstog for oppover smilende munnviker fortsetter på en måte i del II, III og IV ...

søndag 28. juli 2013

Veien i livet - Kontrast

***** Kontrast ****************************************
Kunnskap er veien til viten.
Erfaring erverves av de som våger.
Kunnskap og erfaring er ferskvare, som er riktig i øyeblikket, men som er historie i de kommende sekunder.

Forståelse og lærdom, er en konsekvens av evne til å tenke på kjente og ukjente situasjoner.
Forståelse er den varme kraften i selve innsikten av livet.
Lærdom er metoden for tilnærming som kjølig kan måles av de som har definert statiske tidshistorisk punkter som referanse.

Forskjellene i livet gir innsikt: Hvor ditt rette, ikke trenger å være mitt riktige, men tegn på behov for tilpasning av livet til omgivelsene.

***** Kontrast ****************************************

Veien i livet - Likhet og undring

***** Likhet og undring ****************************************

Hvor bor forståelsen av hva jeg er.

Hva er vitsen med handling om natten.

Hvem kjenner meningen med gjøremål på dagen.


Hvorfor fokusere på forskjeller, når det er likheter som knytter sammen.

***** Likhet og undring ****************************************

Veien i livet - Livets kraft

***** Livets kraft ****************************************
Det å leve,
er i sterk kontrast til det å være død.

Det å være død, er i andre enden av det å bli født.

Det å bli født, er et resultat av å skape.

Det å skape, er å tilføre kraft i øyeblikket.


Det å leve, er å oppdage øyeblikket som er fylt med kraft.

***** Livets kraft ****************************************