søndag 22. desember 2013

Trafikkens dødstall kan enkelt reduseres om vi ønsker det ... 169 døde til og med november 2013, er for mange og 30 flere enn på samme tid i 2012.

Våkn opp, om noen ønsker å gjøre noe med hvor mange trafikkdøde som aksepteres ... både enkle og drastiske grep kan gjennomføres ... noe jeg tror vi alle må ta på alvor nå etter dette trafikkullykke året 2013 - så langt 180 døde og med en statistisk forventning om ytterligere 5 trafikkdøde og 120 trafikkskadde, i forbindelse med Jul.

Strakstiltak:
Sett ned farten alle steder hvor det finnes motgående trafikk uten sikker midtdeler, sett opp farten alle steder hvor det er flere felter i samme retning og monter gjennomsnittsmåling.

130 km/t:
Det kan enkelt håndteres fartsgrenser opp mot 130 km/t på veier som har 3 felter, hvor innerste felt defineres som "krabbefelt" for saktegående kjøring.

100 km/t:
Klasse A motorveier, hvor det er oversiktlig og tilstrekkelig gode av- og påkjøringsramper, håndteres fartsgrenser opp mot 100 km/t.

90 km/t:
Klasse B motorveier, hvor det er oversiktlig og tilstrekkelig gode av- og påkjøringsramper, håndterer fartsgrenser opp mot 90 km/t, hvor det er eller etableres 2 felter i samme retning.

60 km/t:
Alle andre steder hvor det er motgående trafikk uten midtdeler, hvor det ikke er uoversiktlige kryss, aksepteres ikke høyere fart enn 60 km/t, noe som reguleres av automatisk gjennomsnitsmåling.

40 km/t:
Tettbebygde strøk eller områder med vanskelige kryss og tilstøtende trafikk, skal aldri ha høyere fart enn 40 km/t, her skal det etableres anbefalt indikasjon på hastighet i hver enkelt enhet som tar høyde for vær og trafikksituasjon, som rettledning. Alle uhell som oppstår, hvor anbefalt hastighet ikke er fulgt, gir umiddelbar ansvarstildeling og straff etter alvorlighetsgrad.

Ansvar og straff:
Alle hendelser hvor liv skades eller går tapt, er uakseptable og vil berøre alle involverte, ved umiddelbar konsekvens om kjøreforbud for alle innvolverte, frem til en vurdering på stedet gjennomføres av hendelsesforløp og skikkethet på fører og utstyr er vurdert.
Dette for å sikre bevisst samhandling om enkeltindivider svikter i vurdering, eller om utstyr påvirker slik at trafikkfarlige hendelser oppstår - Alle skal være bevisst og ansvarlig for å kjøre aktsomt og bistå med å forhindre hendelser hvor det er mulig, mange hendelser forhindres av medtrafikantene.

Gjennomsnitsmåling:
Gjennomsnitsmåling kan etableres som en ferdskriver i hvert enkelt kjøretøy, som kommuniserer via dataoverføring i mobilnettet eller via trådløsnett. Posisjonering via GPS og basestasjonsposisjonering, bekrefter ferdskriver registrert fart.
Kamera og kamerastolper som fungerer som dagens gjennomsnitsmåle utstyr og fremtidig trådløsebasestasjoner, sikrer kommunikasjon med ferdskrivere i enheten som sikrer bekreftelse på identitet og kalibrering.

Assistert kjøring:
Kommunikasjonen med gjennomsnitsmåle utstyret som er fastmontert langs veien og i hvert enkelt kjøretøy, kommuniserer sikkerhetsnødvendig informasjon mellom enhetene, slik at bråstopp forhåndsvarsles og indikeres som varsel i enhetene i nærheten.
Trafikkstrategisk mulighet for alternativ rute, kan indikeres ved registrering av trafikale utfordringer på strekningen fremfor hver enhet.

Skilt kjøreretning:
Gjennomføring av å skille kjøreretning, kan gjøres ved at veier omgjøres til å håndtere trafikk i kun en retning og andre veier benyttes for trafikk i den andre retningen. Dette vil gjøre at veier må kobles for å sikre at trafikken får minst mulig omkjøring, før av- og påkjøring til vei i motsatt retning.
Dette vil sikre at alle veier blir to felts veier i en retning og farten kan da issolert heves til 90 km/t, på de strekningene som ikke har kompleks samtrafikk(dvs. fotgjengere, syklister og dyretråkk).
Så må fokuset rettes mot hvordan de myke trafikantene skilles bort fra trafikkbanen og hvordan det etableres sikre over- og underganger på kryss og tvers av biltrafikerte veier.
Dette som alternativ til midtdeling, noe som øker fremkommelighets kapasitet og gir mulighet for høyere hastighet på enkelte strekninger, men som medfører behov for annerledes kjøring, som kan resultere i kjøring på lengre strekninger i enkelte tilfeller.

Mål om:
Etabler en bevist årvåkenhet hos samtlige trafikanter, plasser ansvaret hos bilfører og etabler systematikk for å bistå i sikker trafikkfremføring.

Alle SKAL ha trafikkopplæring, da vi alle er brikker i trafikkbildet og må samhandle, noe som umiddelbart vil gjøre at fotgjengere går på samme side og gir en mer forutsigbar forventning hos alle. Etablerer en opplevd forståelse av refleks, noe som opplæringen bør praktisere og ikke bare forelese.

Hovedessensen er å etablere forståelse hos absolutt alle, et krystall klart hovedansvar hos fører og automatisert bistand for å lykkes.
Jeg har en tro på at reisetiden blir redusert, selv om det etableres mindre hastighet i områder som har utfordringer. Miljøaspektet vil kunne regne frem gevinster ved jevn trafikk uten de store akselerasjoner og forutsigbarheten øker ved å få pressentert nødvendig informasjon om det som kan forventes.

Rein og skjær fremtidig god Jul til oss alle og færre unødvendig drepte, en nødvendig tanke å tenke mer konkret på, herved er alle utfordret til å delta med hva som kan foreslås for å gjøre reisen fra A til B trygg.