lørdag 2. mars 2024

Leksehelvete treffer skivebom ...

Fennomenet med påtvunget læring, opplever jeg ikke gir best entusiasme eller resultat, mens kraften i inspirert nysgjerrighet og genuin interesse bare oppleves som selvgående og oppslukende god kraft.


Hvordan de mest åpenbare utdatterte aktiviteter bare automatisk kan omgjøres til dårlige nye tiltak, som er frakoblet ny forståelse, er interessant (for å si det politiskt korrekt om leksers opphav og videre lekse-adopsjon).Leonardo.ai: Kraften i inspirert nysgjerrighet og genuin interesse.

Hva som er hjemmeleksens opphav og funksjon, blir mitt åpenbare spørsmål til megselv og søkefeltene.

Her forsøker jeg å bruke tilgjegelige kilder og verktøy, for å se om det finnes svar som er forståelig via søk i ChatGPT og Gemini + Wikipedia artikler og tilhørende lenker.


Begrepet lekser:

Definisjonen av "Hjemmelekse" fra de to nevnte kunstig intelligens søkemotorene og oppslagsverket Wikipedia.

Gemini:  Hjemmelekse er skolearbeid som elever får i oppgave å gjøre utenom skoletiden, typisk hjemme.

ChatGPT: Hjemmelekse er oppgaver som elever får fra skolen og skal utføre hjemme, vanligvis etter skoletid. Disse oppgavene er en del av den pedagogiske prosessen og har som formål å styrke læring og forståelse av emnet som er blitt undervist i.

Wikipedia: Beskriver lekser på samme måte som de kunstige inteligensene, men utdyper om opphavet til lekser - Opphavet til lekser i Norge er fra tiden hvor man hadde omgangsskole hvor lærerne reiste rundt fra bygd til bygd, og elevene fikk da oppgaver å arbeide med i de ukene det ikke var skole i deres bygd.

Allerede ved starten av fremstillingen så fremstår lekser som et mindre heldig verktøy, da beskrevet læringsarena utenfor veiledningens rekkevidde, åpenbart skurrer når ansvaret overlates til elevens evner til å formidle forstått eller innsikt i hva som kan fremstå forvirrende.

En form for "Self-Service" hvor føringene fra punktene i lærerplanen ligger til grunn, hvor eleven da skal forstå disse forutsetninger og omsette det "åpenbare" som grunnmur i sin videre lekse læring ...

Puh, alle og enhver kan bli skremt av å skulle romme lærerens forståelse fra all dens skolegang og måtte kunne stable egen innsikt innenfor et nedskallert slikt rammeverk.


Ventilering:

Hvilken idiot hadde godtatt enhver generell form for opplæring i yrkeslivet og hvilken arbeidsgiver hadde våget å overlate viktige prosesser til nye individer sin tolkning av hva som er riktig nok - Her er det tid for at begge føttene settes i bakken.

Hvem som er mest svimmel, er ikke en konstruktiv tilnærming og fokus fremover bør være på veien videre og hva som kan fungere for å finne interessen og inspirasjonen i tilnærmingen for hva som kan læres.


Stimulert læring:

Evnen til å vekke egen nysgjerrighet er den mest åpenbare kraften som bør stimuleres i læringsløpet, noe som setter fingeren på kapasiteten til veiledning av flokken.


Leonardo.ai: Individets bidrag inn i helheten i et inkluderende uenighetsfellesskap.

Veien videre:

Lekser og antallet som en veileder håndterer, er der perspektivet fremstår noe i utakt med nåtidens forståelse og kunnskap, siden det er de færreste arbeidssituasjoner som direkte likner på skolens form og fremtoning.

Avstanden mellom læringsarenaen og den yrkesaktive utøvelsen bør harmoneres og kobles slik at individet er i stand til å omsette det skolerte til noe konkret mer praktisk og gjenkjenbart, hvor blant annet skolerommet og arbeidsplasser bør ha mer funksjons liknende utforming, slik at arenaene ikke oppleves totalt annerledes.

Arbeid i grupper med utfyllende kunnskap, er absolutt en fordel å være trent på, slik at uenighetsfellesskapet allerede er etablert respektfullt hos alle elever og uten at ideutvekslinger og diskusjoner oppleves som "krenkende" eller "sårede".

Interessebassert videre fordypning utenfor det som allerede er kjent, fungerer som fundamentet i impulsene for problemløsning og forbedring med nytt perspektiv og er naturlige "lekser" som alle selv tar ansvar for og som stimulerer til en varig fin nysgjerrighet som holder tankevirksomheten frisk.

Organiseringen av veiledning bør ha en mer enhetlig gjennomgående form, hvor store klasserom kan assosieres med felles avdelingsmøter og hvor konkret utøvelse av oppgaver gjennomføres i mindre grupper, hvor individene tar ansvar for sin oppfattede del av oppgaven, slik at individets bidrag inn en større helhet gjenkjennes.


Tror nok både pålagte lekser og store klasseroms undervisningstimer skal "skrotes" og videre fokus settes på individets bidrag inn i helheten i et inkluderende uenighetsfellesskap.


tirsdag 2. januar 2024

Gamle Svaner


Maleriet jeg farger i mitt indre av magiske trollflotte omgivelser, har en absurd sammenblanding av blomstrende farger som omkranser en blågrønn pen vannoverflate, med dekorative krusninger på overflaten som fører det fokuserte frem til konturen av to grasiøse svaner, hvor overflaten brytes i en felles forflytning.

Tankene som finner hvile i mitt eget kunsverk, har i all tid fremstått som måten "mine gamle dager" skulle fortone seg. Med utfyllende egenskaper, støtte og utfordring inn i evighetens endring.

Får periodisk fornemmelse av å få til og eldes med å dytte den bedre halvdelen forsiktig rund i en solid god rullestol.

Alle perfekte bilder vil før eller senere avdekke realitetene som befinner seg i bakgrunnen av alle tilgjorte historier, hvor det levde faktisk skjer og er som det levde faktisk er.

Når det indre blikket igjen skjerpes tilbake på det tankemalte, så oppfattes ferden over på andre siden som speilbildet og den gamle svanen, hvor øyeblikkets lykke for denne gang er over.


onsdag 27. desember 2023

Arbeidetslivet naturlig utålmidighet

Dilemma: Hvordan sikre at unik kunnskap fortsatt er aktuell - En fremstilling av tilgjengelig spesialkompetanse for dummies.

Naturlig måter å "Hacke" arbeidslivet på, når kunnskap om "ikke uttalte" faktaer er en valør.

Før til nå: Punktet der hvor arbeidslivet forflyttes fra tidligere kollektivt omforent forståelse og over i et dokumentert regime, hvor skjellet og kropp har perioder med usynkron fremstilling.

Skjellet = Organisasjonskart.
Kropp = Utøvende roller/oppgaver.

Når pekefingere fornemmer nytt ansvar i organsisasjonen, så havner de utøvende rollene i en overraskende "squezz" over å ikke ha forstått endringen, når nye børster har mindre innsikt og kun nytt syn på tidligere praksis.

Da oppstår naturlig frustrasjonen over endring på endring som ikke dekker nødvendige oppgaver som ikke er riktig dokumentert, som faktisk skaper et overraskende sår i oppfattelsen av en manglende felles innsikt som ikke er tilstede, følelse av manglende broer fra gammelt til nytt.

Der hvor utøvelsen har tilpasset seg de organisatoriske endringer som ikke har ivaretatt tilbakemeldinger om avvikende dekning, har etablert en forståelse av at "butikken må gå" og tatt ansvar utover tildelte oppgaver, som nå fremstilles som avvik fra hva som forventes.

Hver eneste dag har sin lærdom og tilhørende utfordring, hvor dynamikk naturlig bare oppstår og hvor egenskapene da bare står frem som gode forandringer eller tverre endringer.

Kunnskap om det kommende og evnen til å finne veien, er en balansekunst som avhenger av tydelig støttende egenskaper som sikrer forutsigbar forflytning fra gammelt til nytt.


Målet er å lande alle endringer godt i egen kropp, hvor bærekraften til skjelletet er tilstrekkelig solid og at speilbildet ikke avslører en naken keiser.

tirsdag 5. desember 2023

Leirbålet - Nytt forsøk på hva det intelligente internettet kan varte opp med

 Tanken var å finne frem noen gode ideer, om det gamle samlingspunktet som leirbålene har vært.


Ordet jeg da naturlig begynte med var "Leirbål" og lot tankene spinne rundt det, så fortsatte tankerekkene inn mot engelsk og stikkord som "Campfire inspire", som da ble til "Ignite Inspiration: The Campfire Chronicles" og det ble ordene som ble skrevet inn som kilde for det som ble til denne videoen om leirbål:

Leirbålet -> Campfire inspire -> Ignite Inspiration: The Campfire Chronicles.

søndag 29. oktober 2023

Min første bruk av det intelligente internettet

Den nye tiden kommer og kommer, hvor den gamle tiden bare går ut og forsvinner i skyggenes dal, for å overlate storslåtte åpenbaringer som en naturlig del av hva som nå er inkludert i felles forståelse.

Kunstig inteligens har vært et begrep som har vært med oss helt siden 1950-tallet, hvor Turing-testen (utviklet av Alan Turing) er en test av en maskins evne til å oppføre seg som et menneske i en samtale.

De siste årene så har maskinlæring, nevrale nettverk og kunstig intelligens blitt mer forstått av massene og journalister har løftet tematikken mer frem i dagspressen og fått mer synlighet og praktisk betydning, ved at flere og flere løsninger når ut til massene via internett platformen.

Det er mange nettsteder hvor en tekst beskrivelse kan omgjøres til et kreativt unikt bilde, som overrasker og imponerer stort, det samme skjer nå med musikk og innhold som figurerer på sosiale medier og artikler som grovskrives av den nye logikken.

Det som fortsatt har fremstått som forholdsvist komplekst, er å kunne beskrive innholdet og få en kunstig intelligens til å bruke dette som utgangspunkt for å lage en video fremstilling med bilde, tekst og lyd.

Det finnes flere og flere av disse nettsidene og jeg valgte å teste ut, der hvor jeg kunne forsøke uten å benytte meg av et abonnement, hvor resultatet da blir at videoen blir "vannmerket" og hvor alle selv kan forsøke og erfare mulighetene her: https://invideo.io/


Utgangspunktet mitt var å tenke på noe konkret og samtidig absurd, hvor målet mitt var å ha en forholdsvis kort beskrivelse og se hvordan det ville bli tolket.

Siden de fleste av tekstbaserte nettsider/løsninger er engelsk språklig så var det også min tenkte inngang, hvor teksten som jeg laget som utgangspunkt ble oversatt fra norsk og til engelsk:

 "Fiske stjernetegnet som farge roterer"
 "Fish zodiac sign which color rotates"

Resultatet overrasket og løftet forståelsen av mulighetene til nye dimensjoner, dette var gøy.

Her er lenke til videoklippet om fisk og farger: https://youtu.be/8RvuUZkAYlM


lørdag 28. oktober 2023

Tanker i tiden - Frihetskampen

 

Nasjonalbiblioteket - UiB: https://digitalt.uib.no/bitstream/handle/123456789/3281/1941.mai.pdf


TANKER i TIDEN: Norge etter frihetskampen som ble skrevet og publisert mai 1941, beskriver situasjonen, motstand som oppstod og det naturlige håpet for fremtiden.

De 5 skrevne sider kan leses i sin helhet via lenken ovenfor.


Gjennomlesningen ga meg flere setninger og begreper som festet seg og som oppsummeres her:

... klikk forvirrede landsforædere ...

... Åndstyraniet og den fordummende propaganda har allerede begyndt sit arbelde med å forkvakle det åndelige niva hos det norske folket ...

... mener trellekår og underdanighet for noen som kalles førere ...

... for å utnytte nasjonens krefter til formål som ikke er folkets ... 

... undergraver rettsstaten og rettsslkkerheten og etablerer redselsherredømme med køller og batonger ...

... vi skal seire i den nasjonale frihetskampen og dermed vil landsforæderklikken være blåst vekk ...

... Nye metoder og måter å behandle tingene på som før i tiden bare ved omtale vakte strid og uenighet viI i framtidens Norge bli mottat med den største selfølgelighet ...

... Både økonomisk og nasjonalt vil det, på trods av gruppemotsetninger, være mer som maner til samling en til spllttelse i framtidens Norge ... 


1 - Frihet for individet innenfor rammen av hensynet til fellesskapet.

2 - Folkets interesser foran særerinteressene på aIle områder.

3 - Handlekraft når det gjelder samfundets styre og stell.


... gjøre det mulig å bygge Norge videre ut til et samfund med social rettferdighet, økonomisk frihet og nasjonal enhet ...

... Kort sagt større folkelykke og rikere kultur ...


... surmulende inndivider som intet mener og intet vil ...

... quislingagitasjonen ...

... framtidsproblemene ...


... frihetskampen ...

xxxxxxxxxx


søndag 1. oktober 2023

Tanker i tiden - Kunstig intelligens (KI)

... eller «Artificial Intelligence (AI)» på engelsk.


Den kunstige intelligensen "Bard" ble utfordret med hva som var "Tanker i tiden", hvor resultatet ble denne fremstillingen, egentlig en god og åpenbar konklusjon:


Klimaendringer

Klimaendringer er en av de viktigste utfordringene verden står overfor i dag. Vi ser allerede effektene av klimaendringer i form av økende havnivå, ekstremvær og tap av biologisk mangfold. Hvis vi ikke tar grep nå, vil konsekvensene bli enda mer alvorlige i fremtiden.


Krig og konflikt

Vi ser også økende tendenser til krig og konflikt i verden. Dette er en alvorlig trussel mot fred og stabilitet. Vi må finne måter å løse konflikter fredelig på, slik at vi kan skape en verden der alle kan leve i trygghet.


Ulikhet

Ulikhet er et økende problem i verden. De rikeste 10 % av verdens befolkning eier over 70 % av verdens rikdom. Dette fører til sosial uro og ustabilitet. Vi må finne måter å redusere ulikheten på, slik at alle kan ha muligheten til å leve gode liv.


Teknologisk utvikling

Teknologisk utvikling er en av de mest spennende trendene i verden. Nye teknologier har potensial til å løse mange av verdens problemer, men de kan også føre til nye utfordringer. Vi må være forsiktige med hvordan vi bruker teknologi, slik at vi ikke skaper nye problemer.


Verdier

I en verden som er i stadig endring, er det viktig å ha sterke verdier. Verdier gir oss en retning å gå i og hjelper oss å ta gode valg. Vi må kjempe for våre verdier, slik at vi kan skape en bedre verden.


Konklusjon

Verden står overfor mange utfordringer i dag. Men vi har også muligheten til å skape en bedre verden. Ved å jobbe sammen kan vi løse klimaendringer, krig og konflikt, ulikhet og andre utfordringer. Vi må være tro mot våre verdier og kjempe for en bedre fremtid for alle.

tirsdag 25. april 2023

Døden er fødselens venn …

Evig eies ikke kun livet i den mirakuløse perioden som faktisk er her og nå, hvor før og etter bare er en naturlig følge av hva som faktisk skjer i øyeblikkene.

Øyeblikkets forståelse inneholder begrensede innsikter fra den nære kollektive hukommelse og fornemmer noe ubeskrivelig mer både før og etter, samt utenfor og langt innenfor det definerte.

Mystikk utenfor rammene har ofte form som gjenfortalte eventyr eller manipulerte tankerekker med tilgjort innpakning og tenkte gevinster. Hvor evnen til å legge bort enhver forvirret beskrivelse fra gjenfortalte tenkte tanker, fra et utvalg samlinger satt sammen mellom permer i en forklart forståelse av hva som naturlig ikke vites, hvor kraften i det overbevisende fremføres som styrte leveregler, som letter administrasjonen av atferd.


Modig mobilisere en ureddhet til å stirrende sannheten i hvitøyet, er å hilse mildt den siste tiden like mye velkommen som den første delen naturlig hylles som noe flott håpefullt.


Det uredd naturlige er å kjenne det helt naturlige gode i veien mot det siste, som alltid vil grense opp til det forståtte og som forlengelse av alt det påbegynte.


Målet er hverken start eller stopp, det er veien frem som faktisk blir det levde.

Det levde har betydning for hvordan forståelse utvides til å inkludere mer enn hva som var, uten eventyrlige avledninger som ikke løfter kjennskap forbi det som allerede er forstått.

søndag 26. februar 2023

Fremtiden Er Lys - Better Days Ahead - Evig Singularitet

Veien videre er alltid en håpfull sti, hvor steg for steg er det åpenbart erfarte, hvor forventet igjen er bevis på utilstrekkelig innsikt inn i det fremtidige.

Hva som faktisk er, er hva som faktisk bare blir.

Tanker om slik og sånn, er illusoriske forledende tankerekker av noe større enn hva som faktisk blir.

Her er nå, øyeblikket for konstant forflytting av punktet for evig tilstedeværelse.

Hva som blir, er hva som "er og er" i en evig forflytning av øyeblikket.

Evig singularitet er det punkt hvor øyeblikket til enhver tid befinner seg, hvor nå er enda spissere en oppfattet nå.

Veien ut i det store, er like stort som det lille i det aller minste.

Sykluser påbegynes og er tilstede, for så å fortsette i samme punkt videre og videre.


Tanketomling i en flott søndag, hvor bryggeriet Haand løftet undringen til nye mikroskopiske høyder.

søndag 19. februar 2023

NICOLAUS COPERNICUS (19.02.1473 - 24.05.1543)

Latinisert form av Niklas Koppernigh Mikołaj Kopernik, Nikolaus Kopernikus,
 Köppernigk, Cupernic, Czeppernick - UTTALE kopˈernikus.

FØDT 19. februar 1473, Toruń, Polen - DØD 24. mai 1543, Frombork, Polen.

Astronomen som foreslo et astronomisk system der grunnideen
 var at Jorden kretser rundt Solen og roterer om sin egen akse.


Copernicus' fremstilling av det heliosentriske verdenssystem.
Etter hans verk De Revolutionibus Orbium Coelestium.


Store norske leksikon: https://snl.no/Nicolaus_Copernicus